str. Gheorghe Doja, nr.161, Zalau-Salaj
0260661384

Drepturi si obligatii pacienti

 1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a Ie utiliza.
 2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
 3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să Ie respecte pe durata spitalizării.
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 5. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
 6. Pacientul are dreptul de a fi informat în limba maternă sau orice altă limbă cunoaşte, în cazul în care nu înţelege limba română.
 7. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 8. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 9. Pacientul are dreptul sa solicite şi să primească la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 10. Pacientul are dreptul de a-şi exprima acordul cu privire la furnizarea de informaţii legate de evoluţia investigaţiilor, diagnosticului şi propriei stări de sănătate către rude şi prieteni.
 1. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 2. În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 3. Pacientul are dreptul de a fi implicat în procesul decizional atât cât îi permite capacitatea de înţelegere.
 4. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 5. Consiţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în invăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică.
 6. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
 1. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 2. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi fumizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 3. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 4. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
 1. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 2. Pacientul are dreptul la intervenții medicale acordate în condiţii adecvate şi de către personal acreditat.
 3. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 4. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 5. Pacientul are dreptul la continuitatea îngrijirilor. Aceasta se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
 6. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.
 7. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 8. Pacientul are dreptul de a oferi angajaţilor sau unităţilor medicale plăţi suplimentare sau donaţii cu respectarea legii.
 1. Să respecte regulile referitoare la obligaţiile ce le revin pe perioada internării;
 2. Bolnavii internati sunt obligati sa poarte pe durata internarii tinuta regulamentara de spital;
 3. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară decât pentru diferite consulturi şi investigaţii prescrise de către medic;
 4. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
 5. Bolnavii internati sunt obligaţi să respecte personalul medical din secţia unde sunt internaţi şi din spital;
 6. Pacienţii sunt obligaţi să manifeste o atitudine civilizată faţă de ceilalţi pacienţi internaţi;
 7. Pacienţii sunt obligaţi să respecte ordinea şi liniştea, să păstreze curăţenia în saloane, sala de mese, coridoare;
 8. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului, în caz contrar vor fi obligaţi la plata contravalorii bunurilor deteriorate;
 9. Introducerea aparaturii audio-vizuale în instituţie este posibilă numai cu acordul conducerii.
 10. Bolnavii intemaţi sunt obligaţi să respecte regulile de igienă personală;
 11. Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale spitalului;
 12. Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale, de valoare pe care Ie introduc în spital, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea;
 13. Pacientul/aparţinătorul are obligaţia de a citi consimţămintele informate aplicate în unitate şi de a Ie semna;
 14. Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi să discute despre orice schimbare pe care o doresc sau care intervine din cauze externe, cu medicul curant sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul;
 15. Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţunile şi recomandările personalului medical;
 16. Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
 17. Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul şi lenjeria de pat primite pentru şederea în unitate;
 18. Să achite contravaloarea serviciilor medicaIe în cazul în care pacientul nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;